Dr. Armando S. Mendoza (OIC)

Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa